Rreth Nesh

INFORMACION I PERGJITHSHEM

Shoqëria Private e Sigurise Fizike  “ GLOBAL SECURITY” sh.p.k e   regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit datë 17/10/2007  eshte krijuar me Vendim Gjykate Nr 38962  date 30.07.2007 dhe licensuar nga Ministria e Rendit Publik, me license 1.3 A me  Nr.95/2  “Për shërbimin e Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike të objekteve, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të shtetasve, vendas dhe të huaj”.

Baza ligjore e veprimtarise së saj janë : Kodi Civil i RSH-së, Ligji Nr. 75 datë 10.07.2014  “ Për Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, Ligjet Nr. 72, 74 datë 10.07.2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit, Urdhërat dhe udhëzimet e Ministrisë së Brendshme Nr . 308, 656 datë 22.05.2017.

  • PUNONJËSIT E KOMPANISË:

“GLOBAL SECURITY” sh.p.k funksionon e ndarë në departamente bazuar në detyrat që ajo ushtron.  Vendin kryesor e zë departamenti i sigurisë i përbërë nga drejtuesit teknikë me përvojë të gjatë në institucionet më të larta të sigurisë, përgjegjësit teknikë që organizojnë dhe kontrollojnë në 24 orë të gjithë shërbimin e sigurisë të ofruar në terren nga bodyguard-ët dhe rojet e sigurisë, salla operative e cila monitoron 24-orë pandërprerje dhe u përgjigjet të gjithë kërkesave të klientëve tanë. Punonjësit tanë kanë përgatitje e rezistencë të lartë fizike për të përballuar ngarkesë të lartë shërbimesh, aftësi dhe zotësi për të vepruar me shpejtësi, njohje në perfeksion të armatimit, rregullat e përdorimit dhe hapjes së zjarrit në përpikmëri e zbatim të ligjit. Një rol kyç luan departamenti i teknikës, i përbërë nga një staf i specializuar inxhinierësh dhe teknikësh i update-uar me risitë më të fundit teknologjike dhe i gatshëm në çdo kohë për t’iu përgjigjur nevojave të kompanisë.

Prane kësaj kompanie ka IT,  Inxhinierë Elektrik, Informatikë, të diplomuar ne Universitetin e Tiranës. Aftësia e tyre ben qe Global Security t’i përqafojë menjëherë të gjitha të rejat e teknologjisë. Ata janë të specializuar në mirëmbajtje të database, software, programim te aparaturave,konfigurim CCTV etj. Punonjësit tanë u nënshtrohen vazhdimisht trajnimeve të specializuara brenda dhe jashtë vendit. Aktualisht kompania numëron mbi 500 punonjës të motivuar dhe koordinuar për shërbim cilësor 24-orë.